Προσωπικά δεδομένα

Προσωπικά δεδομένα

Οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου www.mergon.gr, προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες που προσφέρονται μέσα από αυτόν, είναι απαραίτητο να γνωστοποιήσουν πληροφορίες που χαρακτηρίζονται «προσωπικού χαρακτήρα».

Τα στοιχεία που υποβάλλατε είναι εντελώς εμπιστευτικά, δεν γίνονται προϊόν εκμετάλλευσης και σε καμία περίπτωση δεν εκχωρούνται σε τρίτους. Η γνωστοποίηση των παραπάνω πληροφοριών από τον επισκέπτη, σημαίνει τη συγκατάθεσή του στην περαιτέρω επεξεργασία των εν λόγω πληροφοριών. Η Mergon, θα τηρεί και θα επεξεργάζεται αρχεία με προσωπικά δεδομένα που οικειοθελώς οι επισκέπτες του δικτυακού τόπου χορηγούν. Η συλλογή και η χρήση των παραπάνω δεδομένων περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία δεδομένα για την επίτευξη του σκοπού που αναφέρεται στα σημεία συλλογής τους, και πραγματοποιείται κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχεται σ’ αυτούς ή προκειμένου να διαπιστωθούν οι ανάγκες, επιθυμίες και προσδοκίες αυτών.

Οι χρήστες διατηρούν το δικαίωμα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, να λαμβάνουν από την Mergon επιβεβαίωση  για το κατά πόσον ή όχι τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία και αν ναι, για ποιο σκοπό, για πόσο διάστημα και ποιοι είναι οι αποδέκτες τους, το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ελλείψεων ή ανακριβειών στα δεδομένα τους και το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη») των δεδομένων τους από τα αρχεία της Mergon, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία τους  δεν  είναι πλέον απαραίτητη. Τα ανωτέρω δικαιώματα ασκούνται χωρίς κόστος για εσάς, με την αποστολή σχετικής επιστολής στο fax 2103006580 ή μέσω e-mail στο info@mergon.gr. Σε περίπτωση απαίτησης επιπλέον ενεργειών και αντιγράφων από σας, η Mergon μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους για διοικητικά έξοδα.

Εφόσον ασκήσετε οποιαδήποτε από τα ανωτέρω δικαιώματά σας, η Mergon θα λάβει κάθε δυνατό  μέτρο  για την απάντηση του αιτήματος σας το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του, ενημερώνοντας σας είτε για την ικανοποίησή του, είτε για τους αντικειμενικούς λόγους που εμποδίζουν την ικανοποίησή του.

Το περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής «Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» είναι δυνατόν να μεταβληθεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή σαν συνέπεια αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσα από τον δικτυακό τόπο www.mergon.gr. Παρακαλείσθε να ελέγχετε τακτικά το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας ώστε να είστε ανά πάσα στιγμή ενήμεροι για την ισχύουσα πολιτική.